Banpool

From xat wiki
Revision as of 06:44, 24 January 2018 by WaiZaDotCom (xat.me/WaiZaDotCom)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
banpool.png (BANPOOL) - พูลสำหรับผู้ใช้ที่ถูกแบน พาวเวอร์กรุ๊ป

Banpool จะทำให้คุณสามารถสร้างพูลสีน้ำตาลสำหรับผู้ใช้ที่ถูกแบน ผุ้ที่ถูกแบนจะถูกส่งมาที่พูลเฉพาะนี้เมื่อเขารีเฟรช และจะอยู่ในพูลนี้ในช่วงเวลาที่ถูกแบนโดยไม่สามารถมองเห็นห้องแชทหลักได้

  • ถ้าคุณต้องการส่งผู้ใช้ไปยัง banpool คุณจำเป็นจะต้องใส่พาวเวอร์ Banish ลงในแชทของคุณ

อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้นั้นได้ถูกปิดปาก (mute) หรือถูกแบนเงียบ (silentban) ผู้ใช้จะต้องรีเฟรชจึงจะถูกส่งไปยัง banpool

  • โปรดสังเกต: พาวเวอร์Rankpool จะต้องถูกใส่ลงใส่แชทกรุ๊ปของคุณเพื่อที่จะให้ banpool ทำงาน