Category:Function/tl

From xat wiki
Revision as of 07:54, 14 February 2017 by Abbie (xat.me/Abbie) (Created page with "Ang Function powers ay ang mga kapangyarihan na nagbibigay ng ekstrang tungkulin sa loob ng chat, kinakailangang matugunan ang pamantayan upang magamit ang mga ito.")
Jump to: navigation, search