Category:Gameban/th

From xat wiki
Revision as of 20:15, 7 June 2018 by FuzzyBot (xat.me/FuzzyBot) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย

เกมส์แบน เป็นพาวเวอร์เฉพาะที่ช่วยให้คุณสามารถแบนผู้ใช้โดยมีตัวเลือกในการเล่นมินิเกมส์เพื่อสิ้นสุดการแบนแทนที่จะรอจนครบระยะเวลาของการแบนของพวกเขา อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปจะถูกใช้เพื่อความสนุกสนานและไม่ใช่การลงโทษ ระยะเวลาของเกมส์แบนโดยทั่วไปมีผลต่อความยากของมินิเกมส์

Pages in category "Gameban/th"

The following 6 pages are in this category, out of 6 total.