Category:Group/th

From xat wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Category:Group and the translation is 24% complete.

Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎srpski (latinica)‎ • ‎ไทย

พาวเวอร์กรุ๊ปเป็นพาวเวอร์ที่สามารถใส่ลงไว้ในแชทกรุ๊ป โดยทั่วไปพาวเวอร์เหล่านี้ให้แชทกรุ๊ปมีฟังก์ชันพิเศษหรือสไมลี่ซึ่งปกติจะไม่สามารถใช้ได้ พาวเวอร์กรุ๊ปจะไม่สามารถเทรดได้เมื่อถูกใส่ไว้ในแชทของคุณ นอกจากนี้ พาวเวอร์กรุ๊ปยังสามารถเป็นได้ทั้ง จำกัด หรือ ไม่จำกัด

ในการใส่พาวเวอร์ไว้ใน Chat Box Settings ให้คลิกเลือกกล่องที่อยู่ถัดจากพาวเวอร์แล้วตามด้วยปุ่ม "Update these options"

การใส่พาวเวอร์กรุ๊ป

การใส่พาวเวอร์กรุ๊ป เริ่มต้นคุณต้องได้พาวเวอร์ที่ต้องการนั้นมาก่อนจากนั้นไปที่แชทที่คุณต้องการจะใส่ลงไป พิมพ์สไมลี่ของพาวเวอร์ลงในแชทเช่น "(redirect)" คลิกที่สไมลี่ที่ปรากฏและคลิกที่ปุ่ม "Assign" เจ้าของหลักจะต้องมีใส่พาวเวอร์ใน Chat Box Settings ในการเข้าถึง Chat Box Settings คลิก "Edit Your Chat", ต่อด้วย "Extra Features" อีกทางหนึ่ง คุณอาจจะคลิก "Edit" ตรงใต้แชท ใส่รหัสผ่านแชทและจากนั้นคลิกที่ "Chat Box Settings" เมื่อถึงตรงนั้นให้เลื่อนลงไป "Extra Chat Box Features" แล้วมองหาพาวเวอร์ที่ได้ใส่ไว้และคลิกกล่องที่อยู่หน้าพาวเวอร์นั้น หลังจากติ๊กเลือกแล้วให้เลื่อนลงไปด้านล่างของเพจและคลิกที่ "Update these options" รีเฟรชหน้าแชทและคุณได้ทำการใส่พาวเวอร์สำเร็จเรียบร้อย

Un-assigning a group power

To un-assign a group power, go to the chat it is assigned to and type the power into the chat, click on the smiley and click "Unassign". If you have forgotten the chat it is assigned to, login to your account and click the "group" tab on the user account management page. Here you will see the group power name followed by "Group1," which is the chat the power is assigned to. Clicking on the "Group1" will lead you to the chat for you to un-assign.

To view your assigned powers, click the "group" tab on the user account management page.

การยกเลิกการใส่กรุ๊ปพาวเวอร์ในแชทที่ถูกลบหรือถูกย้ายไปแล้ว

หากคุณมีพาวเวอร์กรุ๊ปที่ใส่ไว้ในแชทซึ่งถูกลบหรือย้ายที่ไปแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อช่วยคุณยกเลิกการใส่พาวเวอร์ของคุณ

1. Attempt to use the /go command. Go to any chat and type /go CHATNAME and see if you are able to connect to the deleted chat. If not, go to the next step.

2. Copy the following link "http://www.xatech.com/web_gear/chat/chat.swf?id=IDHERE" and replace IDHERE with the deleted chat's ID. To get the ID of the deleted chat, login and click the "group" tab on the user account management page. Right-click on the group it is assigned to and select "Copy Link Address". Paste the link into your browser's URL bar and copy just the numbers and insert them into the link above. For example, if your chat link is http://xat.com/xat12345678, your chat ID number is 12345678.