Difference between revisions of "Hearts/bs"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "== Informacije o igri ==")
 
(17 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 13: Line 13:
 
== Pokretanje igre i kontrola bot igre ==
 
== Pokretanje igre i kontrola bot igre ==
  
Da biste pokrenuli igru Hearts, prvo morate postaviti bota za igru na chatu tako što otvorite aplikaciju Hearts i ukucate "!Bot" u glavni chat.
+
Da biste pokrenuli igru Hearts, prvo morate postaviti bota za igru na chatu tako što otvorite aplikaciju Hearts i ukucate "!bot" u glavni chat.
  
Nakon osposobite igru, možete dodati igrače u igru. Da biste dodali igrača, otvorite privatni chat s njima i kliknite njihov [[Special:MyLanguage/xavi|xavi]] u aplikaciji. '''Provjerite da li je aplikacija otvorena ili ih nećete moći dodati.'''
+
Nakon što osposobite igru, možete dodati igrače u igru. Da biste dodali igrače, otvorite privatni chat s njima i kliknite njihov [[Special:MyLanguage/xavi|xavi]] u aplikaciji. '''Provjerite da li je aplikacija otvorena ili ih nećete moći dodati.'''
  
 
Kada dodate sve igrače, možete pokrenuti igru tako što ćete upisati "!play" u glavnom chatu ili kliknuti ikonu nastavka u donjem desnom dijelu aplikacije. '''Ako nemate 4 igrača, bot će biti dodijeljen svakom igraču koji nedostaje.'''
 
Kada dodate sve igrače, možete pokrenuti igru tako što ćete upisati "!play" u glavnom chatu ili kliknuti ikonu nastavka u donjem desnom dijelu aplikacije. '''Ako nemate 4 igrača, bot će biti dodijeljen svakom igraču koji nedostaje.'''
Line 25: Line 25:
 
== Informacije o igri ==
 
== Informacije o igri ==
  
Below you will find basic information about the game. Click [http://www.alanhoyle.com/hearts-copy-strategy.html here] if you would like to see a more in-depth strategy guide, as well as some secret tips.
+
U nastavku ćete naći osnovne informacije o igri. Kliknite [http://www.alanhoyle.com/hearts-copy-strategy.html ovdje] ako želite vidjeti detaljniji vodič za strategiju, kao i neke tajne savjete.
  
The objective of Hearts is to end up with the least amount of points by the end of the game. The game ends whenever a player reaches the maximum amount of points, as mentioned above. In a normal game of hearts, all 52 cards are split evenly between four players, resulting in each player having 13 cards.
+
Cilj Hearts je završiti s najmanje bodova do kraja igre. Igra završava kada igrač dosegne maksimalnu količinu bodova, kao što je gore spomenuto. U normalnoj hearts igri, sve 52 karte su podijeljene ravnomjerno između četiri igrača, što znači da svaki igrač ima 13 karata.
  
Before the game starts, each player chooses three of their cards to pass to their left. Players normally wish to give away their "bad cards", such as kings, queens, or aces. Once each player has passed three cards, the player who owns the 2 of Clubs starts the game.  
+
Prije početka igre svaki igrač bira tri karte da prođu slijeva. Igrači obično žele dati svoje "loše karte", poput kraljeva, kraljica ili asova. Nakon što svaki igrač ispuni tri karte, igrač koji posjeduje dva kluba započinje igru.  
  
Once the 2 of Clubs is played, the player to the hosts' left must play a club. If they do not have a club, they may play another suit. ('''Note''': on the very first trick, you are not allowed to play a heart card.) Next, the player to their left must play a club. Again, if they do not have a club, they may play another suit. Finally, the fourth player must play one of their clubs. The same rules apply as above.  
+
Nakon što se odigraju dva kluba, igrač lijeve strane domaćina mora igrati klub. Ako nemaju klub, mogu igrati drugo odijelo. ('''Napomena''': na prvom triku, ne smijete igrati kartu srce.) Zatim, igrač slijeva mora igrati klub. Opet, ako nemaju klub, mogu igrati drugo odijelo. Konačno, četvrti igrač mora igrati jedan od svojih klubova. Ista pravila vrijede kao gore.
Once the first trick has finished, the second trick will start and all four players will then pass their cards to the right. During the beginning of the third trick, the three cards that you wish to give away are passed across the table. Finally, on the fourth trick of the game, players do not pass any cards at the beginning of the trick.
+
Nakon što je prvi trik završio, drugi će trik započeti, a sva četiri igrača će zatim proslijediti svoje karte desno. Na početku trećeg trika, tri karte koje želite da odnesete, prelaze preko stola. Konačno, na četvrtom triku igre, igrači ne prenose nikakve karte na početku trika.
  
== What is a "trick"? ==  
+
== Šta je "trik"? ==  
  
A trick is the set of four cards in the middle of the table, one card coming from each of the four players. In the very first trick, the 2 of Clubs is always the first card. No player is permitted to play a heart card in the very first trick. After that, the next player will play a card, and the circle continues. Keep in mind, after the first trick is completed, the next one cannot start with a heart until the hearts are broken.  
+
Trik je skup od četiri karte u sredini stola, jedna karta koja dolazi od svakog od četiri igrača. U prvom triku, 2 kluba uvijek je prva karta. Nijedan igrač ne smije igrati kartu srce u prvom triku. Nakon toga, sljedeći igrač će igrati kartu, a krug se nastavlja. Imajte na umu, nakon što je prvi trik završen, sljedeći ne može započeti sa srcem dok se srca ne ponište.  
  
In simple terms, a heart cannot be played as the first suit in a trick until a player cannot follow suit. For example, if a player starts the trick with a club, and the next player in line cannot play a club, they're allowed to play a heart. Now, the hearts are broken. This move is only allowed to happen after the very first trick has been completed.  
+
Jednostavnim riječima, srce se ne može igrati kao prvo odijelo u trik dok igrač ne može slijediti odijelo. Na primjer, ako igrač započne trik s klubom, a sljedeći igrač u redu ne može igrati klub, može se igrati srce. Sada, srca su prekinuta. Ovaj potez dopušten je samo nakon što je prvi trik završen.  
  
=== Who takes the trick? ===  
+
=== Tko uzima trik? ===  
  
Whoever played the highest valued card in the pile takes the trick. If the trick contains hearts, each one is worth one point. Likewise, if the trick contains the Queen of Spades, then that is worth 13 points. The highest valued card is an Ace, with the King following behind, then the Queen, and then the Jack. This means that two is the lowest valued card.  
+
Tko je odigrao kartu sa najvećom vrijednošću u hrpi, uzima trik. Ako trik sadrži srca, svaki vrijedi jedan bod. Isto tako, ako taj trik sadrži Kraljicu pikova, to vrijedi za 13 bodova. Najveća vrijednost karte je Ace, s kraljem iza sebe, zatim Kraljicom, a zatim Jackom. To znači da je dva najmanja vrijednost karte.  
  
After 13 tricks have been completed, points are totalled and the process starts again. Remember, each heart is worth one point and the Queen of Spades is worth 13. Once a player reaches 100 points, the game is declared over and the player with the lowest amount of points wins. As mentioned above, the host of the game is able to change the amount of points required to end the game by typing "!end" in the chat.  
+
Nakon što je 13 trikova završeno, bodovi se zbroje i postupak počinje ponovo. Zapamtite, svako srce vrijedi jedan bod, a kraljica pikova vrijedi 13. Kad igrač dosegne 100 bodova, igra se proglašava završenom i igrač koji ima najmanje bodova osvaja. Kao što je gore spomenuto, domaćin igre može mijenjati količinu bodova potrebnih za završetak igre upisivanjem "!end" u chatu.  
  
=== Shooting the Moon ===
+
=== Pucanje Mjeseca ===
  
Shooting the moon is the high risk, high reward part of Hearts. If at the end of the trick, one person has accumulated all 13 hearts and the Queen of Spades, their points are reset to 0 and every other player in the game receives 26 points.  
+
Pucanje Mjeseca je visoki rizik, nagradni dio Heartsa. Ako na kraju trikova, jedna osoba ima sve 13 srca i kraljicu pikova, njeni bodovi se restartuju na 0, a svaki drugi igrač u igri dobiva 26 bodova.  
  
== The end of the game ==
+
== Završetak igre ==
  
It's possible that by the time a player reaches 100 points, two players are tied for the lowest amount of points. If this happens, and one player is a computer, then the human wins. If both players are humans, then the game is declared as a draw, and a new game begins.  
+
Moguće je da do trenutka kada igrač dostigne 100 bodova, dva igrača su vezana za najmanji broj bodova. Ako se to dogodi, a jedan igrač je računar, onda čovjek pobijedi. Ako oba igrača budu ljudi, igra se proglašava ždrijebom, a počinje nova igra.  
 
}}
 
}}

Latest revision as of 14:30, 24 April 2018

Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย

hearts.png (HEARTS) - Igrajte hearts(srca) GRUPNI POWER

Hearts power vam omogućava da igrate klasičnu hearts igru do 4 igrača, uključujući i domaćina, na chatu

Pokretanje igre i kontrola bot igre

Da biste pokrenuli igru Hearts, prvo morate postaviti bota za igru na chatu tako što otvorite aplikaciju Hearts i ukucate "!bot" u glavni chat.

Nakon što osposobite igru, možete dodati igrače u igru. Da biste dodali igrače, otvorite privatni chat s njima i kliknite njihov xavi u aplikaciji. Provjerite da li je aplikacija otvorena ili ih nećete moći dodati.

Kada dodate sve igrače, možete pokrenuti igru tako što ćete upisati "!play" u glavnom chatu ili kliknuti ikonu nastavka u donjem desnom dijelu aplikacije. Ako nemate 4 igrača, bot će biti dodijeljen svakom igraču koji nedostaje.

Domaćin može u bilo kom trenutku zaustaviti igru tako što ukucati "!pause" u glavnom chatu. Da biste nastavili, ukucajte "!play" ili kliknite na ikonu sa nastavkom u donjem desnom uglu aplikacije. Domaćin takođe može promijeniti zadanu količinu bodova koje korisnik mora da dostigne prije nego što igra završi tako što ukuca "!end", a zatim slijedi broj bodova do kojih korisnik mora stići, na primjer "!end 10".

Ako želite postaviti nagradu, prvo morate prenijeti xats u igru bot. Možete postaviti iznos xats za dobitnike koju će dobiti putem komande "prize", na primjer "!prize 25" će dodijeliti 25 xats za pobjednika.

Informacije o igri

U nastavku ćete naći osnovne informacije o igri. Kliknite ovdje ako želite vidjeti detaljniji vodič za strategiju, kao i neke tajne savjete.

Cilj Hearts je završiti s najmanje bodova do kraja igre. Igra završava kada igrač dosegne maksimalnu količinu bodova, kao što je gore spomenuto. U normalnoj hearts igri, sve 52 karte su podijeljene ravnomjerno između četiri igrača, što znači da svaki igrač ima 13 karata.

Prije početka igre svaki igrač bira tri karte da prođu slijeva. Igrači obično žele dati svoje "loše karte", poput kraljeva, kraljica ili asova. Nakon što svaki igrač ispuni tri karte, igrač koji posjeduje dva kluba započinje igru.

Nakon što se odigraju dva kluba, igrač lijeve strane domaćina mora igrati klub. Ako nemaju klub, mogu igrati drugo odijelo. (Napomena: na prvom triku, ne smijete igrati kartu srce.) Zatim, igrač slijeva mora igrati klub. Opet, ako nemaju klub, mogu igrati drugo odijelo. Konačno, četvrti igrač mora igrati jedan od svojih klubova. Ista pravila vrijede kao gore. Nakon što je prvi trik završio, drugi će trik započeti, a sva četiri igrača će zatim proslijediti svoje karte desno. Na početku trećeg trika, tri karte koje želite da odnesete, prelaze preko stola. Konačno, na četvrtom triku igre, igrači ne prenose nikakve karte na početku trika.

Šta je "trik"?

Trik je skup od četiri karte u sredini stola, jedna karta koja dolazi od svakog od četiri igrača. U prvom triku, 2 kluba uvijek je prva karta. Nijedan igrač ne smije igrati kartu srce u prvom triku. Nakon toga, sljedeći igrač će igrati kartu, a krug se nastavlja. Imajte na umu, nakon što je prvi trik završen, sljedeći ne može započeti sa srcem dok se srca ne ponište.

Jednostavnim riječima, srce se ne može igrati kao prvo odijelo u trik dok igrač ne može slijediti odijelo. Na primjer, ako igrač započne trik s klubom, a sljedeći igrač u redu ne može igrati klub, može se igrati srce. Sada, srca su prekinuta. Ovaj potez dopušten je samo nakon što je prvi trik završen.

Tko uzima trik?

Tko je odigrao kartu sa najvećom vrijednošću u hrpi, uzima trik. Ako trik sadrži srca, svaki vrijedi jedan bod. Isto tako, ako taj trik sadrži Kraljicu pikova, to vrijedi za 13 bodova. Najveća vrijednost karte je Ace, s kraljem iza sebe, zatim Kraljicom, a zatim Jackom. To znači da je dva najmanja vrijednost karte.

Nakon što je 13 trikova završeno, bodovi se zbroje i postupak počinje ponovo. Zapamtite, svako srce vrijedi jedan bod, a kraljica pikova vrijedi 13. Kad igrač dosegne 100 bodova, igra se proglašava završenom i igrač koji ima najmanje bodova osvaja. Kao što je gore spomenuto, domaćin igre može mijenjati količinu bodova potrebnih za završetak igre upisivanjem "!end" u chatu.

Pucanje Mjeseca

Pucanje Mjeseca je visoki rizik, nagradni dio Heartsa. Ako na kraju trikova, jedna osoba ima sve 13 srca i kraljicu pikova, njeni bodovi se restartuju na 0, a svaki drugi igrač u igri dobiva 26 bodova.

Završetak igre

Moguće je da do trenutka kada igrač dostigne 100 bodova, dva igrača su vezana za najmanji broj bodova. Ako se to dogodi, a jedan igrač je računar, onda čovjek pobijedi. Ako oba igrača budu ljudi, igra se proglašava ždrijebom, a počinje nova igra.