Revision history of "Owners Guide/th"

From xat wiki
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 20 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • (cur | prev) 09:02, 5 July 2018WaiZaDotCom (talk | contribs). . (34,941 bytes) (+310). . (Created page with "เก็บลิ้งค์นี้ไว้เพื่อให้คุณสามารถกลับมาที่หน้าความสามาถพิเ...")
 • (cur | prev) 09:00, 5 July 2018WaiZaDotCom (talk | contribs). . (34,631 bytes) (+483). . (Created page with "ในการใส่พาวเวอร์อย่างสมบูรณ์ คุณจำเป็นต้องติ๊กเลือกกล่องหน้...")
 • (cur | prev) 16:51, 28 June 2018WaiZaDotCom (talk | contribs). . (34,148 bytes) (+43). . (Created page with "==== การใส่และถอดพาวเวอร์ต่างๆ ====")
 • (cur | prev) 16:51, 28 June 2018WaiZaDotCom (talk | contribs). . (34,105 bytes) (+341). . (Created page with "สีของปุ่มในกรุ๊ปสามารถเปลี่ยนได้ผ่านทางกล่องนี้ คลิก[$1 ที่นี...")
 • (cur | prev) 16:48, 28 June 2018WaiZaDotCom (talk | contribs). . (33,764 bytes) (+15). . (Created page with "=== สีของปุ่ม ===")
 • (cur | prev) 16:47, 28 June 2018WaiZaDotCom (talk | contribs). . (33,749 bytes) (+151). . (Created page with "คุณสามารถตั้งภาษาของกรุ๊ปได้ผ่านทางเมนูนี้ โดยเป็นภาษาที่จะ...")
 • (cur | prev) 16:46, 28 June 2018WaiZaDotCom (talk | contribs). . (33,598 bytes) (+22). . (Created page with "=== ภาษาของกรุ๊ป ===")
 • (cur | prev) 16:37, 28 June 2018WaiZaDotCom (talk | contribs). . (33,576 bytes) (+192). . (Created page with "ทางเลือกนี้จะเอาพื้นหลังของแชทออกหมดทำให้กลายเป็นโปร่งใส สิ...")
 • (cur | prev) 16:36, 28 June 2018WaiZaDotCom (talk | contribs). . (33,384 bytes) (+32). . (Created page with "=== พื้นหลังแบบโปร่งใส ===")
 • (cur | prev) 16:18, 28 June 2018WaiZaDotCom (talk | contribs). . (33,352 bytes) (+140). . (Created page with "'''โปรดสังเกต:''' นี่อาจจะส่งผลไปยังผู้ใช้อื่นที่อาจจะมีเลขไอพี...")
 • (cur | prev) 16:16, 28 June 2018WaiZaDotCom (talk | contribs). . (33,212 bytes) (+159). . (Created page with "ทางเลือกนี้ไว้สำหรับจับผู้ใช้ที่ปลดแบนตัวเองอยู่เรื่อยๆ โดย...")
 • (cur | prev) 16:14, 28 June 2018WaiZaDotCom (talk | contribs). . (33,053 bytes) (+53). . (Created page with "=== การแบนที่เข้มงวดมากขึ้น ===")
 • (cur | prev) 16:10, 28 June 2018WaiZaDotCom (talk | contribs). . (33,000 bytes) (+231). . (Created page with "เมื่อเปิดใช้งานทางเลือกนี้ แถวของสไมลี่ที่อยู่เหนือกล่องพิม...")
 • (cur | prev) 07:53, 15 June 2018Jine (talk | contribs). . (32,769 bytes) (+25). . (Created page with "การสาธิตแสดงสไมย์ออกมา")
 • (cur | prev) 07:51, 15 June 2018Jine (talk | contribs). . (32,744 bytes) (+59). . (Created page with "==ไม่แสดงพวกสไมย์ต่างๆที่เรียงกัน==")
 • (cur | prev) 07:49, 15 June 2018Jine (talk | contribs). . (32,685 bytes) (+240). . (Created page with "ทางเลือกนี้อนุญาตให้คุณมีแชตที่สะอาดทุกครั้งที่คุณเข้าไป ไม...")
 • (cur | prev) 07:43, 15 June 2018Jine (talk | contribs). . (32,445 bytes) (+107). . (Created page with "คุณต้องเป็นผู้ใช้ที่ซื้อแชตระบบเท่านั้น ถึงทำได้")
 • (cur | prev) 07:42, 15 June 2018Jine (talk | contribs). . (32,338 bytes) (+140). . (Created page with "ในกรณีที่แชตไม่กลายเป็นสามารถซื้อได้เลย คุณอาจต้องเปิดตั๋วภ...")
 • (cur | prev) 07:38, 15 June 2018Jine (talk | contribs). . (32,198 bytes) (+146). . (Created page with "'''หมายเหตุ:''' มันอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงก่อนแชตจะกลายเป็นว่างปล...")
 • (cur | prev) 07:36, 15 June 2018Jine (talk | contribs). . (32,052 bytes) (+123). . (Created page with "กรุณาจดไว้ว่าทางเดียวที่จะกู้ความเป็นเจ้าของแชตที่ถูกลบคือ[...")
(newest | oldest) View (newer 20 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)