Redirect

From xat wiki
Revision as of 16:22, 23 October 2018 by WaiZaDotCom (xat.me/WaiZaDotCom) (Created page with "*ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการเอาพาวเวอร์ออกจากแชทที่ถูกเ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
redirect.png (REDIRECT) - เปลี่ยนเส้นทางแชทของคุณ พาวเวอร์กรุ๊ป
  • เมื่อคุณลงพาวเวอร์นี้ไว้พาวเวอร์นี้จะให้คุณเปลี่ยนแชทของคุณให้ไปหาอีกแชทหนึ่งได้
  • ในการใช้ ให้ใส่พาวเวอร์ลงในแชทของคุณ ไป edit แชทในส่วนของคุณลักษณะพิเศษ เลือก "Edit" ตรงพาวเวอร์ redirect แล้วพิมพ์ ชื่อห้องแชท ที่คุณต้องการให้เปลี่ยนทิศไปแล้วทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลง
  • หมายเหตุ: การบันทึกการเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาถึง 10 นาทีก่อนที่การเปลี่ยนทิศจะเกิดขึ้น
  • ถ้าคุณต้องการยกเลิกการเปลี่ยนทิศ ให้ไปที่ http://xat.com/web_gear/chat/editgroup.php?GroupName=ชื่อกรุ๊ป ใส่รหัสผ่านของกรุ๊ปแล้วคลิกส่ง เลือก "ChatBox Settings" ซึ่งคุณจะสามารถยกเลิการใช้พาวเวอร์ redirect ได้ที่นั่น
  • ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการเอาพาวเวอร์ออกจากแชทที่ถูกเปลี่ยนทิศไว้ ดูที่นี่

สไมลี่ต่างๆ