Revision history of "Rules:Assistance/sq"

From xat wiki
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • curprev 18:21, 16 May 2016 (username removed) 13,077 bytes +16 Created page with "Rreklamat e smileve (flood) nuk lejohen"
 • curprev 19:54, 10 May 2016 (username removed) 13,061 bytes +12 Created page with "Të kërkoni xats, days,ose powers nuk do të tolerohet. Ju mund të bleni xats ose të merrni pjesë në garat e organizuara në [http://forum.xat.com community forum]."
 • curprev 19:51, 10 May 2016 (username removed) 13,049 bytes +16 Created page with "Mos kerkoni dhe lypni për të marr produkte falas."
 • curprev 19:34, 10 May 2016 (username removed) 13,033 bytes +1
 • curprev 19:34, 10 May 2016 (username removed) 13,032 bytes +54 Created page with "Kerkesat për tu bërë një anëtar ose më të lartë nuk është e lejuar. Pozitat e Asistencës duhen të fitohen. Ju mund të gjeni më shumë informacion në lidhje me a..."
 • curprev 19:29, 10 May 2016 (username removed) 12,978 bytes +7 Created page with "Mos kërkoni një gradë të lartë"
 • curprev 19:24, 10 May 2016 (username removed) 12,971 bytes +66 Created page with "Mos luaj rolin përdorues të tjerë,dmth stafi xat volunteers, ose [http://assistance.xat.chat/staff stafi Assistance ].Nuk lejohet të bëni si përdoruesit e tjerë pë..."
 • curprev 18:07, 10 May 2016 (username removed) 12,905 bytes +6 Created page with "Mos luaj rolin përdorues të tjerë"
 • curprev 18:07, 10 May 2016 (username removed) 12,899 bytes +50 Created page with "Në përgjithësi, postimet fotot, videos, apo përmbajtje të tjera e krijuar është e lejuar,me kusht që të përmbajtjes nga faqet tradicionale si YouTube apo Imgur.Ësht..."
 • curprev 19:44, 6 May 2016 (username removed) 12,849 bytes +9 Created page with "Mos publikoni asnjë përmbajtje jo krijuese ose faqet Web"
 • curprev 19:41, 6 May 2016 (username removed) 12,840 bytes +34 Created page with "Nuk lëjohet të publikoni përmbajtje të natyres të papërshtatshmë. Ku përfshihen imazhe pornografike,kombinime të smileve,ose stick. Sedhjet jo profesjonale si përshe..."
 • curprev 19:10, 6 May 2016 (username removed) 12,806 bytes +9 Created page with "Mos publikoni përmbajtje të papërshtatshëm"
 • curprev 19:04, 6 May 2016 (username removed) 12,797 bytes +28 Created page with "Nuk lejojmë ngacmimet, vërejtjet diskriminuese, ose termat nënçmues. Mos thoni ndonjë gjë që mund të ofendoni ndonjë,duke përfshirë, por jo vetem duke kufizuar , ur..."
 • curprev 18:55, 6 May 2016 (username removed) 12,769 bytes +10 Created page with "Jeni të respektueshëm dhe mos ngacmoni ose diskriminoni"
 • curprev 18:51, 6 May 2016 (username removed) 12,759 bytes +37 Created page with "Diskutimet e përgjithshme janë të lejuara, por ndihma është prioriteti kryesor. Në qoftese diskutimet e përgjithshme bëzdisin ndërsa po ndihmojn,mundet të ju kërkoj..."
 • curprev 18:43, 6 May 2016 (username removed) 12,722 bytes +5 Created page with "Ndihma është prioriteti kryesor"
 • curprev 18:42, 6 May 2016 (username removed) 12,717 bytes +31 Created page with "Ju lutemi keni parasysh se udhëzimet zbatohen për të gjitha elementet e chatit dhe janë subjekt për të ndryshuar."
 • curprev 18:40, 6 May 2016 (username removed) 12,686 bytes +80 Created page with "Assistance është një chat për përdoruesit për të marrë ndihmë në gjuhën e tyre të preferuar. Në mënyrë që të ofrojë përvojën më të mirë të mundshme pë..."
 • curprev 18:39, 6 May 2016 (username removed) 12,606 bytes -78 Created page with "Ky është një chat ndërkombëtar, atëherë çdo gjuhë është e lejuar të përdoret si duhet.Megjithatë në qofse perdorni në të njëjten koh shum gjuhë të ndryshme..."
 • curprev 18:31, 6 May 2016 (username removed) 12,684 bytes +1 Created page with "Të gjitha gjuhët lejohen"
 • curprev 18:26, 6 May 2016 (username removed) 12,683 bytes +12,683 Created page with "Rregullat:Assistance"