Spiralfx/th

From xat wiki
Revision as of 04:25, 3 January 2019 by WaiZaDotCom (xat.me/WaiZaDotCom) (Created page with "ตัวอย่างของสไมลี่ที่ใช้ spiralfx: $example")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

spiralfx.png (SPIRALFX) - เอฟเฟ็คเกลี่ยว

คุณสามารถเปลี่ยนสีของ spiralfx ได้โดยเพิ่ม #โค๊ดสีที่ท้ายของสไมลี่ เช่น: (spiralfx#g), (spiralfx#F6358A)

คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาด ความเร็วและทิศทางของเกลียวได้ด้วย ในการทำให้เพิ่ม#wXYZที่ท้ายของโค๊ดสไมลี่ spiralfx ของคุณ โดยที่:

  • X = ทิศทาง
  • Y = ความเร็ว
  • Z = ขนาด

ตัวอย่าง: (spiralfx#w923)

ตัวอย่างของสไมลี่ที่ใช้ spiralfx: (d#009bcc#spiralfx#r#000001#FFF000#spiralfx#FFF000#r#000001)

สไมลี่ต่างๆ