Zoom/th

From xat wiki
Revision as of 09:22, 8 October 2016 by FuzzyBot (xat.me/FuzzyBot) (Updating to match new version of source page)
Jump to: navigation, search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย

zoom.png (ZOOM) - Zoom avatar on mouse over

ใช้พาวซูมในการขยายภาพ.

พาว zoom ช่วยให้คุณสามารถขยายขนาดภาพได้ 4 เท่าของขนาดปกติ โดยการเลื่อนเมาส์ไว้ที่เหนือรูปภาพของคุณ ทำให้คุณสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น.

นอกจากนี้ผู้ใช้คนอื่นยังสามารถวางเมาส์บนภาพประจำตัวของคุณ และรูปจะขยายใหญ่ขึ้น แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีพาวซูม.